Jēkabpils RS gatavojas ieviest zāļu verificēšanas sistēmu atbilstoši Eiropas Savienības regulām.


2016. gada februārī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija direktīva 2011/62ES, ar ko groza direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm attiecībā uz to, kā novērst viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes ķēdē un Eiropas Komisijas 2015. gada 2. oktobra deleģētā regula (ES) 2016/161, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK, nosakot detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma, kuru mērķis ir aizsargāt pacientus no viltotu zāļu iegādes legālā piegādes ķēdē, kā arī nodrošināt zāļu iekšējā tirgus darbību visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs. Prasības attieksies uz recepšu zālēm un bezrecepšu zālēm - omeprazolu, kuru iesaiņojums tiks aprīkots ar unikālām drošuma pazīmēm. Slimnīcām būs obligāti jāpārbauda zāļu autentiskums, verificējpt zāļu drošuma pazīmes. Sistēma jāievieš līdz 2018. gada 1. jūlijam

Zāļu verificēšana